(SAFE-D) Sağlık Afet Eğitim Dergisi


      SAFE-D Afetlerde Sağlık Uygulamalarına yönelik yeni bakış açıları sunmayı hedefleyen bir dergidir.

Afet ve acil durum durumların ardından kurtarma ve iyileştirme süreçlerinin analizlerini ve yenilikçi metotları uygulamacılarla paylaşmayı amaçlamaktadır.

Dergi, online olarak, tüm okuyucuların erişimine açıktır ve başvuru ve yayın için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergiye yerel, bölgesel veya uluslararası boyutta her tür doğa veya insan kaynaklı afetlerle ilgili yayınlarınızı gönderebilirsiniz. Örneğin, afetlerin çevresel ve insani etkileri, afetlerde acil durum yönetimi, afetlerde risk yönetimi, olası afetlerin kısa ve/veya uzun dönemli sonuçlarıyla ilgili çalışma konularını iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra; geçmiş, devam eden veya olası afetlere yönelik operasyonel analizleri veya değerlendirmeleri içeren vaka çalışması türü yayınlar da dergi içeriği dahilindedir.

İletişim:

Dergi için göndereceğiniz tüm yayınlar için iletişimde mail konu başlığına SAFE-D eklenmelidir. Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği Yayın Kurulu

Web    : www.umkeder.org

E-mail : info@umkeder.org

Yayın Editörü : Serap Metintürk

SAFE-D Vaka Çalışması:

Yayınlanmasını talep ettiğiniz vaka çalışmalarınızı aşağıdaki formatta hazırlayarak bize ulaştırabilirsiniz.

SAFE-D için Vaka Çalışmasında Genel Hususlar:

Vaka Çalışması 3 ana başlıkta hazırlanmalıdır: Problemin kısa tanımıYöntem-Sonuç. Dergimize gönderilecek vaka çalışmalarında beklenen sahadaki iyi uygulamalara yönelik nasıl bir değişimin gerçekleştiğinin aktarılmasıdır. Anlatımda olabildiğince açık, yalın ve kolay anlaşılabilir ve yazım kurallarına uygun bir dil kullanılmalıdır. Anlatımda üçüncü şahıs, edilgen anlatım biçimi tercih edilmelidir. Cümleler asla rakamla başlamamalıdır. Metin içinde akıcılığı bozan ifadelerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

1. Problemin Kısa Tanımı

Problem tanımında genel ve klasik bilgi vermek yerine, problemin (konunun) niye bir vaka çalışması olarak seçildiği belirtilmelidir. Problemin oluş nedeni, yeri, zamanı, etkilenen kişi sayısı ve özellikleri gibi bilgiler verilmelidir. Problemi hangi değişkenlerin etkilediği, çalışmada hangi problem üzerine çalışıldığı, vaka çalışmasının önemi ve gerekliliği ortaya koyulmalıdır. İyi tanımlanmış bir problem tanımı yeni soruların da oluşmasına olanak sağlayacaktır. Problemi ortaya koyacak başka vaka çalışmaları mevcutsa bu bölümde değinilebilir. Uygulamanın yapıldığı bölge ve / veya sektörün sorun ve ihtiyaçları ile potansiyel tehditleri; hedef grubun seçilme nedenleri, sorun ve ihtiyaçları net bir şekilde belirtilir. Bu bölümde tablo, şekil veya çizelgelere yer verilmemelidir. Bilimsel sunulan tüm bilgi, kaynaklar ile desteklenmelidir.

2. Yöntem

Bu bölümde uygulamanın tüm detayı, vaka çalışmasında hangi yenilikçi yöntemlerin uygulandığı, varsa hangi araç-gereçlerin kullanıldığı, yöntemin neden seçildiği, yöntemin hangi açıdan probleme çözüm getirdiği detaylıca aktarılmalıdır. Bu bölümde tablo, şekil, çizelgelerle birlikte uygulama fotoğraflarına da yer verilebilir.

3. Sonuç

Bu bölümde vaka çalışmasının diğer çalışmalardan hangi açılardan farklılaştığı, problemin çözümüne yönelik nasıl olumlu bir değişim sağlandığı detaylıca belirtilmelidir. Değişimin somut ve ölçülebilir olmasına dikkat edilmelidir. Bazı vaka çalışmalarında değişimin olumlu olmayabileceği ve bu bilginin de sonraki çalışmalara ışık tutacağı unutulmamalıdır.

*Vaka Çalışması gönderimlerinde Mail konu başlığı SAFE-D Vaka Çalışması şeklinde olmalıdır.